Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

1. Taraflar:

İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Akdi"), Bitkiselorganik.Com ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylandığında düzenlenmiş olur.

Kullanıcı, Websitesi'ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan etmiş olur.

 

2. Tanımlamalar:

·         Alıcı: Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder.

·         Satıcı: Bitkiselorganik.Com olarak anılacaktır.

·         Hizmet: Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Bitkiselorganik.Com tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

·         Ürün: Websitesi'nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

·         Websitesi: www.bitkiselorganik.com isimli alan adından oluşan Websitesi’ni ifade eder.

 

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

·         3.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

·         3.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Bitkiselorganik.Com tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

·         3.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan; kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Bitkiselorganik.Com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı kabul etmiş demektir.

 

4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları

·         4.1 Üyelik; Websitesi'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi'ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve BİTKİSELORGANİK.COM tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, bu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

·         4.2 Websitesi'ne üye olabilmek için, reşit olmak ve BİTKİSELORGANİK.COM tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, bu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, BİTKİSELORGANİK.COM tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

·         Kullanıcı; Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

·         Kullanıcı; Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında,bitkiselorgaik.com  kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple bitkiselorgaik.com  dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

·         Kullanıcı'ların Bitkiselorganik.Com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. bitkiselorgaik.com  un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

·         Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bitkiselorganik.Com yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

·         Kullanıcı; Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

·         Bitkiselorganik.Com'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Websitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

 

5.2 BİTKİSELORGANİK.COM'un Hak ve Yükümlülükleri

·         BİTKİSELORGANİK.COM, Websitesi üzerinden, BİTKİSELORGANİK.COM'nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Bitkiselorganik.Com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Bitkiselorganik.Com'Nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

·         BİTKİSELORGANİK.COM, Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve BİTKİSELORGANİK.COM tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

·         Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Bitkiselorganik.Com ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

·         Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Bitkiselorganik.Com Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

6. Fikri Mülkiyet Hakları

·         Kullanıcı'lar, Websitesi üzerinden sunulan Bitkiselorganik.Com Hizmet'lerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Bitkiselorganik.Com'a erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Bitkiselorganik.Com'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

·         Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve Bitkiselorganik.Com ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

7. Sözleşme Değişiklikleri

Bitkiselorganik.Com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, bu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

8. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bitkiselorganik.Com bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Bitkiselorganik.Com’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bitkiselorganik.Com’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

10. Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Bitkiselorganik.Com, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Bitkiselorganik.Com'nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

·         Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi'nin işleyişini bozması.

·         Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

·         Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

Websitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.